De doelstelling van de stichting is:

1. Het (her)inrichten en het recreatief en toeristisch ontwikkelen van vrijliggende fiets/wandelpaden en verblijfs- en natuurgebieden langs het nog in gebruik zijnde deel van de Langstraatspoorlijn West (d.w.z. de route Lage Zwaluwe – Raamsdonk) en over of naast het voormalige spoortracé van het buiten gebruik gestelde deel van de Langstraatspoorlijn West.

2. Het vanuit de langs of in de omgeving van de Langstraatspoorweg gelegen dorpskernen en
woongebieden ontwikkelen van veilige vrijliggende (snel) fiets/wandelpaden naar de stedelijke gebieden ten zuiden van de Langstraatspoorlijn West, waardoor een (veilig) netwerk van routes ontstaat en de dorpskernen middels deze fietsroutes worden ontsloten.

3. Het door een fiets/voetgangershelling naar het onderliggende fietspad langs de Amertak
toegankelijk maken van de Amertakbrug, alsmede het aanleggen van fietsers-voetgangerstunneltjes (dan wel het construeren van voor dat doel bruikbare voorzieningen) onder de verkeerswegen A59 en de A27 ten behoeve van een doorgaand traject.

4. Het verrichten van inspanningen dan wel het nemen van initiatieven met het doel het (doen) restaureren, conserveren en voor de toekomst veiligstellen van overblijfselen van de Langstraatspoorlijn West, waaronder alle daarbij direct of indirect behorende materiële en immateriële zaken welke als erfgoed kunnen worden aangemerkt.

5. Het nemen van initiatieven (waaronder het maken van publiciteit, inwinnen en geven van informatie en adviezen, het samenwerken met personen, organisaties en overheden), het verwerven van geldmiddelen en fondsen en het verrichten van alle handelingen en werkzaamheden die met de vorenstaande doelen in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.